Ваучерна схема

Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологииСК БГ ЕООД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.083-0244-C01 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“. Проектът е по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез

Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е насочена към повишаване капацитета на дружеството за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне информационни и комуникационни технологии. Обща стойност на проекта е 20 000,00 лв., от които 17 000,00 лв. европейско и 3 000,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 17.11.2020г. и е с продължителност 8 месеца.